Mogelijkheden voor ondernemers rondom coronacrisis

Mogelijkheden voor ondernemers rondom coronacrisis
Laatste update: 2 april 2020


De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.

Waarschuwing: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie en die aanbieden om tegen betaling ondernemers te helpen bij het aanvragen van de regelingen rond corona. Aanvragen voor een regeling bij je gemeente (Tozo) of andere instanties zijn sterk vereenvoudigd en daardoor goed zelf te doen. Hiervoor worden geen kosten berekend.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • Uitstel Belastingdienst
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Toeristenbelasting en cultuursector
 • SET Covid19: Stimulering digitale zorg
 • Banken verlenen uitstel
 • Pensioenfondsen
 • Maatregelenpakket Nederlandse Douane
 • Initiatieven van de EU
 • Wat kun je zelf doen?

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Naar verwachting gaat de NOW op 6 april open, de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot als hun aanvraag is goedgekeurd.

Voor wie is deze regeling?
Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. Onder de nieuwe regeling hoeft niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. Daarnaast is er een aantal andere voorwaarden voor de regeling. Daarover meer in het artikel over de NOW.

Hoe doe ik een aanvraag?
De aanvraag voor de NOW gaat via het UWV. Let op: heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat je vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen (zie ook de regeling Uitstel Belastingdienst).

In het uitgebreide artikel over de NOW lees je alles wat je moet weten over deze regeling. Meer informatie is bovendien te vinden op Ondernemersplein.kvk.nl.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te verschaffen. Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via de regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen.

Voor wie is deze regeling?
Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Wat houdt de regeling in?
De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking. Je leest in het artikel over de Tozo-regeling meer over de voorwaarden waar ondernemers aan moeten voldoen.

Hoe doe ik een aanvraag?
Aanvragen kun je doen via je woongemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Meer informatie
Meer informatie vind je in het artikel over de Tozo en op Ondernemersplein.kvk.nl: Extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers (Tozo). Ook de Rijksoverheid biedt aanvullende informatie over deze regeling. Daar vind je ook een inforgraphic over het aanvraagproces.


Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

De zogeheten TOGS is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Voor wie is deze regeling?
De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening is hier te vinden.

Hoe doe ik een aanvraag?
Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen.

Meer informatie
Meer informatie over deze tegemoetkoming, de voorwaarden en het aanvragen vind je in het artikel: 4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19.


Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Voor wie is deze regeling?
De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Wat houdt de regeling in?
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het borgstellingskrediet (BMKB) bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
  • Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Hoe doe ik een aanvraag?
Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen.

Meer informatie
Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).


Uitstel Belastingdienst

Voor wie is deze regeling?
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Wat houdt de regeling in?
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Tijdelijk uitstel heffing energiebelasting/heffing Opslag Duurzame Energie
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het vooral van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd
Daarnaast verlengt de Belastingdienst de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.

Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals bij supermarkten en in de zorg, aldus de Belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden?
Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat je uitstel kunt aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Hoe doe ik een aanvraag?
Je stuurt je aanvraag schriftelijk naar de Belastingdienst. In de brief motiveer je je aanvraag. Daarna wordt de invordering stilgezet. Pas later vindt de beoordeling van je aanvraag plaats. Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

Meer informatie
Je vindt meer informatie op Belastingdienst.nl: Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers).


Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)Voor wie is de regeling?

De verruiming geldt voor mkb’ers en grote bedrijven.

Wat houdt de regeling in?
Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Hoe doe ik een aanvraag?
Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie
Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl: Garantie ondernemingsfinanciering (GO).


Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voor wie is deze regeling?

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?
Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Hoe doe ik een aanvraag?
Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Qredits.nl


Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor wie is deze regeling?
Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Wat houdt de regeling in?
Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Hoe doe ik een aanvraag?
De regeling is nog niet ingegaan. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.kvk.nl: Borgstellingskrediet voor de landbouw.


Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke regelingen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Aanvullende informatie over de coronacrisis en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.


SET Covid19: Stimulering digitale zorg

Let op: deze regeling is door de grote hoeveelheid aanvragen tijdelijk gesloten.

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Zorgaanbieders kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. De uitbreiding is nodig omdat de thuiszorg onder druk staat door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 50.000 euro, waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor aanschaf-, lease- en licentiekosten van deze toepassingen. Met dit bedrag kun je ook externen inhuren die helpen bij de implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. RVO.nl voert de regeling uit. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Daar staan de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. Samenwerkingsverklaringen zijn niet nodig, de beoordelingscriteria zijn versoepeld. De criteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen wordt je aanvraag beoordeeld. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Aanbieden hulpmiddelen
Bedrijven die medische hulpmiddelen zoals mondkapjes willen aanbieden kunnen zich aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl. Lees daar meer over in de veelgestelde vragen.


Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”


Pensioenfondsen

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”


Maatregelenpakket Nederlandse Douane

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane ondersteunt ondernemers die in de problemen komen, met een pakket aan maatregelen.

Zo biedt de Nederlandse Douane onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt coulant omgegaan met het opleggen van boetes.

Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.


Initiatieven van de EU

Ook in Brussel en Frankfurt zitten instanties niet stil. Een kleine selectie van maatregelen: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.


Wat kun je zelf doen? 

Er is een aantal dingen dat je, in een normale situatie, zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:

 • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.


Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Bronvermelding: www.kvk.nl 


Hoe kunnen wij helpen?

Wil je meer informatie of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen?
Neem dan contact met ons op via info@grootsbedrijfsadvies.nl of via telefoonnummer 088-0502222.

Ook GROOTS worden?

Wij komen je graag alle details uitleggen!

Gerelateerde nieuwsberichten

Heb je vragen?

Groots Bedrijfsadvies

Bel met ons op
088 050 2222